Literatura do egzaminu wstępnego na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Data: 2018/07/20

Drukuj stronę

 

  1. Anders J.( red.): Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Kraków, 2011
  2. Krajewska-Kułak E, Rolka H, Jankowiak B: Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia. PZWL, Warszawa 2009
  3. Ślusarska B. ( red.): Podstawy pielęgniarstwa. wyd. Czelej, Lublin 2008
  4. Jurkowska G, Łagoda K: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL , Warszawa 2011
  5. Talarska D, Zozulińska-Ziółkiewicz D: Pielęgniarstwo internistyczne. PZWL, Warszawa 2009
  6. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1038).
  7. Kodeks Etyki Zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.
  9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz.U.11.18.94 z dnia 27 stycznia 2011 r.)
  10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.

Najczęściej czytane