Ogłoszenie o naborze na specjalizację Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek oraz Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Data: 2019/11/26

Drukuj stronę

 

OIP i P w Białymstoku informuje o naborze na szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie

PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI

DLA PIELĘGNIAREK

oraz

PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZEGO

 DLA POŁOŻNYCH

dofinansowane ze środków publicznych

 1. WARUNKI UDZIAŁU W SPECJALIZACJI DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 2. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej art. 67 ust. 4 i art. 70 ust. 5-7 (Dz. U. Nr 174, poz.1039 i Nr 291, poz.1707), do specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych może przystąpić pielęgniarka, która:
 3. posiada prawo wykonywania zawodu;
 4. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 5. nie jest aktualnie uczestnikiem innej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych
 6. nie odbyła innej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji
 7. została dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 8. Wymagane dokumenty:
 9. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej – prosimy złożyć przez SMK
  w terminie do dnia 13.12.2019 r.
 10. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji papierowej (pobrany ze strony internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych) – złożyć do OIPiP w Białymstoku
  do 13.12.2019 r. wraz z załącznikami:
 11. kserokopia Prawa wykonywania zawodu;
 12. zaświadczenie potwierdzające posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy
  w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat;
 13. Liczba miejsc na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa:
 14. anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek – 25
 15. ginekologiczno – położniczego dla położnych – 25
 16. Wszyscy chętni przed złożeniem wniosku powinni zapoznać się z regulaminem w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia (patrz zakładka – Regulaminy).
 17. W związku z tym, iż szkolenia specjalizacyjne są dofinansowane ze środków publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa:
 18. anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek 17.12.2019 r., godz. 15.30, Biblioteka OIPiP w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej Curie 12, lok. 21
 19. ginekologiczno – położniczego dla położnych: 17.12.2019 r., godz. 15.00, Sala wykładowa OIPiP  w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej Curie 12, lok. 21
 20. Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.
 1. WARUNKI ZALICZENIA SPECJALIZACJI I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
 2. Zaliczanie poszczególnych modułów przewidzianych w programie kształcenia.
 3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez OIPiP w Białymstoku po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych.
 4. Każdy uczestnik specjalizacji najpóźniej przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego, jest zobowiązany udokumentować  kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
 5. dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
 6. zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 7. zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical
  Assessment lub
 8. dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.
 9. Warunkiem przystąpienia uczestnika specjalizacjido egzaminu państwowego będzie spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych  w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego
 10. w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki pielęgniarka będzie zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu
 11. kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa;
 12. kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego.

Warunki o których mowa w ppkt 1) i 2) nie dotyczą pielęgniarek, które:

 • są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art.3 pkt.6 ustawy z dnia 8 września 2006r.
  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r. poz. 757, z późn. zm.) lub 
 • posiadają dyplom ratownika medycznego lub 
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu Advanced Life Support (ALS).
 • w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego położna będzie zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu:
 • kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka;
 • kursu specjalistycznego Leczenie ran
 • Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa:
 • anestezjologicznego i intensywnej opieki: Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667 520 800
 • ginekologiczno – położniczego: Dorota Piechocka, tel. 797 194 976
 • Zajęcia teoretyczne rozpoczną się 28.12.2019 r. o godz. 09.00:
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki –
  w Sali Wykładowej OIPiP w Białymstoku
 • specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego  –
  w Bibliotece OIPiP w Białymstoku.

Najczęściej czytane