• Strona główna
 • Oferty pracy
 • Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

Data: 2020/02/25

Drukuj stronę

 

PK Nr 09/2020

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638  z późn. zm.), oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tj. Dz.U. z 2015 r. , poz. 581 z późn.  zm.) ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert  w konkursie  poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie:

 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej
  na rzecz pacjentów Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz wzorem umowy zapoznać się można w pok. Nr 2 – budynek Administracji Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
  w Białymstoku, oraz na stronie internetowej Szpitala  www.sniadecja.pl
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 2 w budynku Administracji Szpitala lub na stronie internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 13.03.2020 r.  w Kancelarii Szpitala pok. Nr 12 – budynek Administracji Szpitala.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie- jeśli wpłynie do adresata do godz. 15:00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4
 6. Termin związania ofertą kończy się 30 dnia od upływu składania ofert.
 7. OTWARCIE OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE
 8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.03.2020 r. o godz. 11:00 w pok. Nr 16 – budynek Administracji Szpitala.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 16.03.2020 r. do godz.15:00, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji oraz na stronie internetowej Szpitala.
 10. Oferent ma prawo do złożenia protestu w toku postępowania konkursowego
  i odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert – bez podania przyczyny. Każdorazowo informacja o zmianie, o której mowa powyżej będzie umieszczona
  w formie komunikatu na stronie internetowej szpitala.

Białystok, 24.02.2020 r.                   

Najczęściej czytane