Informacja nt. uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. i po dniu 1 stycznia 2021 r.

Data: 2022/10/27

Drukuj stronę

 

Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r.

1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce na podstawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (uznanie w systemie automatycznym i w systemie ogólnym).

2. Powyższe osoby (np. obywatelka polska posiadająca tytuł registered nurse – adult) mogą ubiegać się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej na analogicznych zasadach jak obywatele innych państw członkowskich UE – a więc stosuje się wobec ww. osób w szczególności zapisy art. 29 lub art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 551 ze zm.)

3. Ww. osoby mogą złożyć do OIPiP wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej właściwy dla osoby będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek i wymagane dokumenty są określone w załączniku nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.

4. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. nie muszą dokonywać w Polsce nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. i nie zostały one następnie uznane w innym państwie członkowskim UE mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce tylko na podstawie polskich przepisów.

2. W powyższym przypadku obywatele polscy w celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej muszą spełnić wymagania określone w art. 28 i 31 ustawy o zawodach pielęgniarki lub położnej.

3. W powyższym przypadku obywatele polscy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. muszą dokonać nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu. W przypadku pytań w powyższej kwestii proszę kontaktować się z Ośrodkiem Informacyjno- Edukacyjnym przy NIPiP

Najczęściej czytane