Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Opublikowano: 2023/11/13


OIPiP w Białymstoku informuje o rozpoczęciu bezpłatnego

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek

finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia

Termin realizacji specjalizacji

29.12.2023 r. – 25.04.2025 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2702) do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która:

  1. posiada prawo wykonywania zawodu;
  2. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
  3. została dopuszczona do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Wymagane dokumenty:

  • Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej  – prosimy złożyć przez SMK
    w terminie do 15.12.2023 r. do godz.15.00
  • Kopia Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (potwierdzona za zgodność
    z oryginałem
  • Zaświadczenie stwierdzające 2 letni  staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach  

Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej:

mgr Agnieszka Grabowska-Szmydt tel. 608-894-625

W związku z tym, iż szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowane ze środków publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Egzaminy wstępny zostanie przeprowadzony w dniu 19.12.2023 r. o godzinie 16.00 w Bibliotece OIPiP w Białymstoku.

Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do egzaminów”.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. poz. 1761, z późn. zm.)  

Organizator kształcenia, na wniosek pielęgniarki lub położnej, może zaliczyć moduły, wybrane jednostki modułowe i szkolenie praktyczne i zwolnić z obowiązku ich odbywania, jeżeli pielęgniarka lub położna ukończyła:

1) szkolenie za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące;

2) specjalizację i posiada tytuł specjalisty w innej dziedzinie pielęgniarstwa objętej programem specjalizacji lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;

3) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie objętej programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;

4) kurs specjalistyczny w zakresie objętym programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;

5) studia podyplomowe w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji.

W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, pielęgniarka lub położna składają do organizatora kształcenia wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

WNIOSEK o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego należy dołączyć podczas składania dokumentów na specjalizację

WARUNKI ZALICZENIA SPECJALIZACJI I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

1. Zaliczanie poszczególnych modułów przewidzianych w programie kształcenia.

2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez OIPiPw Białymstoku po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych.

3. Każdy uczestnik specjalizacji najpóźniej przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego (egzamin wewnętrzny), jest zobowiązany posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

1) dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub

2) zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub

3) zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub

4) dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Serdecznie zapraszamy.

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy