• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia

Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
 

            § 1. 1. Ustala się zasady kwalifikacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Okręgowej  Izbie  Pielęgniarek i Położnych  w  Białymstoku.

            2. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz pielęgniarki i położne będące członkami innych izb mają prawo korzystać
z  następujących rodzajów kształcenia podyplomowego organizowanego przez  Okręgową  Izbę  Pielęgniarek i Położnych  w  Białymstoku

1)       szkolenie specjalizacyjne,

2)       kursy kwalifikacyjne,

3)       kursy specjalistyczne,

4)       kursy dokształcające.

            § 2. 1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku mają prawo do korzystania z form kształcenia określonego w §1 bezpłatnie w sposób następujący:

1)       szkolenie specjalizacyjne – jeden raz na 5 lat

2)       kursy kwalifikacyjne – jeden raz na 2 lata

3)       kursy specjalistyczne – jeden raz w roku

4)       kursy dokształcając – jeden raz w roku

            2. Pielęgniarka będąca członkiem innej Izby Pielęgniarek i Położnych ponosi pełny koszt kształcenia określonego  w  §1  z wyjątkiem  specjalizacji  dofinansowanej  ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

            3. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku mają prawo skorzystać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie z jednego rodzaju kształcenia raz w roku tj. z bezpłatnego szkolenia organizowanego przez OIPiP w Białymstoku albo z dofinansowania kształcenia podyplomowego wymienionego w §1 ust. 2, u innych organizatorów kształcenia albo z  refundacji kosztów: konferencji, warsztatów, zjazdów, sympozjów itp., studiów licencjackich tzw. pomostowych, studiów magisterskich, studiów podyplomowych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej.

            § 3. 1. Z udziału w bezpłatnym kształceniu podyplomowym mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku spełniający warunki zawarte w  art. 67, ust. 3 i 4, art. 71, ust 2, art. 72, ust 2 i art. 73 ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr  174, poz. 1039):

1)      regularnie opłacają składki na rzecz samorządu, przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku,

2)      nie jest uczestnikiem innej formy kształcenia, o której mowa w § 2 ust. 3,

3)      pielęgniarki /położne zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy, przebywające na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek rehabilitacyjny, jeśli przed uzyskaniem prawa zwolnienia z obowiązku płacenia co najmniej przez  24 miesiące  regularnie opłacały składkę członkowską na rzecz właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

4)      Za regularne opłacanie składek uznaje się opłaty wnoszone za każdy miesiąc osobno lub opłaty za kwartał, półrocze, rok  wnoszone z góry.

5)      Opłaty wnoszone za okres dłuższy niż miesiąc wpływające z „dołu” uznawane są jako nieregularne opłacanie składek i nie uprawniają do ubiegania się o udział
w bezpłatnym kształceniu podyplomowym z zastrzeżeniem pkt 3.   

           
            2. Warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 1 nie dotyczą szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

            3. W przypadku szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia pielęgniarka/położna jest obowiązana spełniać wymogi zawarte w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

            4. Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna składają organizatorowi oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowanych ze środków publicznych. Przepisy te stosuje się także do pielęgniarki i położnej, które przerwały i nie ukończyły specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych albo trzykrotnie nie zdały egzaminu państwowego”.

            § 4. 1. Członek samorządu ubiegający się o udział w kształceniu podyplomowym organizowanym przez OIPiP w Białymstoku składa kompletnie wypełniony wniosek  (załącznik do regulaminu).

            2. Do wniosku dołącza się: dokument potwierdzający opłacanie składek lub dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej z opłacania składek członkowskich: zaświadczenie potwierdzające fakt udzielenia urlopu wychowawczego, bądź pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, bądź zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

            3.   Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane.

            4.  W przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie
do   kształcenia wymienionego w  § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej.

            5. W przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie
do   kształcenia podyplomowego określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia o dopuszczeniu do kursu decyduje kolejność zgłoszeń.

            6. W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr  174, poz. 1039), przeprowadzenie egzaminu występnego w formie pisemnej jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji.

            7. Wnioski o udział w kształceniu rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna, oddzielna dla każdego rodzaju szkolenia.

            § 5. 1. Wysokość funduszu określa corocznie uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

            2. Niewykorzystane  środki funduszu w danym roku kalendarzowym przechodzą
     na rok następny.

          

             § 6. 1. W przypadku stwierdzenia, że członek samorządu nie uczestniczył w szkoleniu
z przyczyn nieusprawiedliwionych kwota szkolenia podlega całkowitemu zwrotowi.

            2. W sytuacji określonej w ust. 1 członek samorządu zostaje pozbawiony prawa
do korzystania z refundacji przez okres następnych 3 lat.