• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ważność zaświadczeń o ukończonych szkoleniach

Ważność zaświadczeń o ukończonych szkoleniach

 

            Przepisy ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 ze zm.) w rozdziale 2a regulują zasady funkcjonowania systemu kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Zarówno wyżej powołane przepisy ustawy, jak też rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne
oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197,
poz. 1922) nie zawierają postanowień odnośnie terminu ważności wydawanych zaświadczeń o ukończonych szkoleniach. Oznacza to, że zaświadczenia wydawane są bezterminowo. Kwestia oceny, czy pielęgniarka położna legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi należy już do przełożonych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w myśl
art. 10b ust. 1 ustawy o zawodach na wszystkich pielęgniarkach i położnych ciąży ustawowy obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

 

                                                                                                Radca prawny NRPiP
 

                                                                                                 Iwona Choromańska