• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Informacja o kursie Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

W związku z zakończoną rekrutacją na kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania” dla pielęgniarek informujemy, że wszystkie osoby, które złożyły aplikację i spełniły wymagania formalne zostały zakwalifikowane do udziału w kursie.
W związku z tym egzamin wstępny nie zostanie przeprowadzony.

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Uwaga!!!

Podmioty lecznicze realizujące świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z NFZ

NOWY WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE SPOSOBU PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE (4X400 ZŁ)

Zaproszenie na warsztaty dla pielęgniarek i położnych operacyjnych w dniu 6 czerwca 2018 r. w OIPiP w Białymstoku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
Zespół do spraw pielęgniarstwa operacyjnego

zaprasza pielęgniarki i położne operacyjne na warsztaty w dniu 6 czerwca 2018 roku od godz. 15. 30 do 18.00 w siedzibie OIPiP w Białymstoku
ul .M. Skłodowskiej-Curie 12/19
Nowości w pielęgniarstwie operacyjnym
15.30-16.00 Standard realizacji opieki pielęgniarki/położnej operacyjnej w bloku operacyjnym, Barbara Dąbrowska
Warsztaty w grupach od godz.16.00-18.00

WUM Kurs Ordynowanie leków 2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny w kwietniu 2018 r. w Białymstoku planuje zorganizować dwie edycje kursu specjalistycznego „Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla mgr/spec oraz kurs dla lic w maju 2018.

Nabór na kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje na terenie naszej Izby Kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cz. II ” na podstawie umowy nr POWR.05.04.00-00-0057/15-00/2031/504 z Ministerstwem Zdrowia zawartej w dniu 23 maja 2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Strony

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję i dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni umożliwia podjęcie działań zapobiegawczy. Zgłoszenia należy kierować pod adres:
www.agresja.hipokrates.org