• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Kurs Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ogłasza nabór na

bezpłatny kurs specjalistyczny

Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Organizowany w Białymstoku

” na podstawie umowy nr POWR.05.04.00-00-0057/15-00/2031/504 z Ministerstwem Zdrowia zawartej w dniu 23 maja 2016 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacyjne kadr medycznych.

Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept

przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.

2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.

3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.

4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.

5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.

6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Liczba miejsc: 40

Warunkiem zakwalifikowania  uczestnika na kurs jest złożenie papierowych dokumentów wskazanych poniżej:

- formularz zgłoszeniowy; (w ramach formularza jest zaświadczenie o zatrudnieniu- może być na własnym wzorze)

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, specjalizacji;

- kopia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;

Wszyscy uczestnicy będą musieli zarejestrować się na kurs w systemie SMK

Więcej informacji na stronie: http://www.wsei.lublin.pl/studia podyplomowe/profesjonalna-kadra-bezpla...

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7/9)
20-209 Lublin

w terminie do 31.08.2018 r.

Dokumenty uczestnicy mogą wysyłać (dostarczyć) pojedynczo lub kilka zgłoszeń razem.

ATUTY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

1.       Duży wybór zakresów kształcenia prowadzonego w ramach projektu, wynikający z aktualnych trendów epidemiologiczno-demograficznych, zgodnie z programami kształcenia opracowanymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, opublikowanymi na stronie http://www.ckppip.edu.pl

2.       Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy ze względu na posiadane kwalifikacje

3.       Materiały dydaktyczne

4.       Wyżywienie podczas zajęć dydaktycznych

5.       Zwroty kosztów dojazdu

6.       Ubezpieczenie NWW podczas stażu

Edyta Czapska
Specjalista ds. projektów
Centrum Studiów Podyplomowych
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4 (dawna Mełgiewska 7/9)
20-209 Lublin
tel./fax 081 749 32 24