• Jak trafić
 • Mapa strony
 • Powiększ
 • 100%
 • Pomniejsz

 

Specjalizacja pielęgniarstwo internistyczne

 Komunikat

 

Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie uprzejmie informuje, że planujemy od 25 października 2016r.  rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinie „PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO” dla pielęgniarek i pielęgniarzy dofinansowanej ze środków Ministra Zdrowia.
W kształceniu mogą wziąć udział osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat nie odbywały specjalizacji dofinansowanych ze środków publicznych.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039), do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, pielęgniarz, którzy złożyli u organizatora kształcenia:

 • pisemny wniosek o dopuszczenie do specjalizacji,
 • dokument potwierdzający posiadanie co najmniej dwuletniego stażu pracy w zawodzie w ciągu ostatnich pięciu lat.
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu (poświadczona za zgodność z oryginałem)
 • zaświadczenie o ukończonych kursach specjalistycznych w dziedzinie: „Wykonywania i interpretacji zapisu EKG” dla pielęgniarek i położnych oraz „Resuscytacji krążeniowo – oddechowej” dla pielęgniarek i położnych (poświadczone za zgodność z oryginałem)

Informujemy, że po decyzji Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych aby ułatwić Państwu podjęcie wybranego kształcenia (kursy kwalifikacyjne, szkolenia specjalizacyjne) w/w kursy specjalistyczne nie muszą stanowić warunku wstępnego dopuszczenia do danego rodzaju kształcenia, warunek ten musi być spełniony przed rozpoczęciem zajęć stażowych realizowanych w ramach danej specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego . 

 • Uczestnik przed zakończeniem i zaliczeniem specjalizacji, musi posiadać ukończone szkolenie w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

      -  dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.

                 lub

      -  zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne

                  lub

       - zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY w dziale szkoleń  SIPIP:  osobiście, pocztą, e-mailem na adres  szkolenia@sipip.szczecin.pl  bądź fax-em na nr  91/432 98 68.

Czas trwania kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne – 430 godz. w tym 54 godz. Zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych
 • zajęcia praktyczne – 427 godz.

 

Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki, soboty, niedziele. Zajęcia praktyczne w oddziałach odbywają się w tygodniu w podziale na grupy.
 

Rozpoczęcie specjalizacji i pierwsze zajęcia odbędą się  25 października 2016r.

 

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

W DZIEDZINIE „PIELĘGNIARSTWA INTERNISTYCZNEGO”

 

1. Monitorowanie przyrządowe i bezprzyrządowe stanu zdrowia pacjentów internistycznych.

2. Dokumentowanie parametrów stanu zdrowia pacjenta.

3. Ocena funkcjonowania układu nerwowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, dokrewnego, krwiotwórczego, kostno-stawowo-mięśniowego – poprzez wykonywanie badania podmiotowego, przedmiotowego, analizę podstawowych badań laboratoryjnych.

4. Ocena stanu funkcjonalnego chorego oraz nasilenia dolegliwości za pomocą badania fizykalnego i specyficznych skal:

- ocena natężenia bólu VAS

- ocena stanu emocjonalnego przy użyciu skal: skala depresji Becka, skala depresji Hamiltona; skala depresji i lęku HADS

- skala ryzyka odleżyn, np. Norton, Waterlow

- skala MRC do oceny stanu wydolności układu oddechowego

- ocena stanu jamy ustnej za pomocą skali Becka, WHO;

- ocena ryzyka krwawień spowodowanych zaburzeniami hemostazy za pomocą kwestionariusza;

- ocena stopnia neutropenii za pomocą skali WHO

- ocena stanu wydolności układu ruchu u pacjenta za pomocą: skali Index Barthel, skali Katza, klasy wydolności czynnościowej, skali Lovetta, stopnia zakresu ruchów w poszczególnych stawach

- cena stanu odżywienia pacjenta za pomocą skali MNA

- ocena stanu czynnościowego, w ramach całościowej oceny geriatrycznej (COG).

- określanie zapotrzebowania na opiekę na podstawie kwestionariusza: EASY-Care lub NOSGER, CANE.
5. Formułowanie diagnozy pielęgniarskiej oraz opracowanie planu opieki, realizowanie działań, ocenianie i dokumentowanie efektów opieki, nadzorowanie przebiegu realizacji procesu pielęgnowania.

6. Wykonywanie/monitorowanie EKG i interpretowanie zapisu, w tym w zakresie: rytmu zatokowego, pobudzeń dodatkowych, asystolii, bloku a-v III°, częstoskurczu komorowego, migotania komór.

7. Wykonanie/monitorowanie pomiaru szczytowego przepływu wydechowego za pomocą PEF–metru i zinterpretowanie wyniku.

8. Wykonanie/monitorowanie pomiarów parametrów za pomocą pulsoksymetru, kapnometru.

9. Ocena wyrównania glikemii w cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz innych chorób o podłożu endokrynologicznym na podstawie uzyskiwanych wyników pomiarów i podstawowych badań laboratoryjnych.

10. Ocena stanu wydolności układu krwiotwórczego u pacjenta, w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych.

11. Ocena stopnia kontroli astmy testem ACTTM.

12. Ocena motywacji do rzucenia palenia i stopnia uzależnienia od nikotyny (kwestionariusz Fagerströma i kwestionariusz Schneider).

13. Kierowanie pacjenta na badanie diagnostyczne –pełny profil glikemii.

14. Interpretowanie wyników badań glikemii, glukozurii, mikroalbuminurii, ketonurii i podejmowanie odpowiednich interwencji.

15. Wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy OGTT.

16. Interpretowanie wyniku hemoglobiny glikowanej HbA1c.

17. Ocena stopnia przewodnienia pacjenta dializowanego.

18. Przygotowanie oraz nadzorowanie prawidłowości przygotowania pacjenta ze schorzeniem układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, dokrewnego i przemiany materii, nerwowego, krwiotwórczego, kostno-stawowo-mięśniowego, opieki paliatywnej do badań i zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych, w tym m.in.:

-bronchoskopii;

-badania radiologicznego przewodu pokarmowego;

-rektosigmoidoskopii;

-kolonoskopii;

-gastroskopii;

-nakłucia otrzewnej;

-artroskopii;

-badania płynu stawowego

-scyntygrafii tarczycy;

-biopsji szpiku i trepanobiopsji z talerza kości biodrowej

19. Wykonanie upustu krwi.

20. Wykonywanie próby opaskowej.

21. Wykonanie alergicznych testów skórnych.

22. Wykonanie testu tuberkulinowego.

23. Wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych (drenaż ułożeniowy, opukiwanie (wstrząsanie) klatki piersiowej, sprężynowanie klatki piersiowej, oklepywanie klatki piersiowej i toalety drzewa oskrzelowego.

24. Pobranie plwociny na badanie bakteriologiczne i cytologiczne samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

25. Pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej na gazometrię i wykonanie oznaczenia.

26. Rozpoznawanie potencjalnie odwracalnych objawów pogarszających jakość życia chorych paliatywnych.

27. Rozpoznawanie i udzielanie pierwszej pomocy osobom w stanach zagrożenia życia.

28. Wykonanie zabiegów resuscytacyjnych (masaż zewnętrzny serca, sztuczna wentylacja za pomocą aparatu ambu, defibrylacja elektryczna serca).

29. Prowadzenie tlenoterapii pod kontrolą gazometrii samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

30. Przygotowanie pacjenta do podawania leków drogą wziewną przy zastosowaniu różnego typu inhalatorów, nebulizatorów i przy uwzględnieniu jego stanu.

31. Zakładanie cewnika Foleya do pęcherza moczowego u mężczyzny (do dwukrotnej próby).

32. Podejmowanie działań zapobiegających zakażeniom u chorych z cewnikiem Foleya, z cewnikiem założonym nadłonowo, pęcherzem Brickera.

33. Prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowego u chorych z problemem nietrzymania moczu.

34. Kroplowe przetaczanie dożylne płynów, podawanie dożylne leków (Heparinum, Natrium Chloratum 0,9%, Glucosum 5%, Natrium Chloratum 10%, Calcium 10%) oraz modyfikacje ich dawki, w trakcie trwania dializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego pacjenta oraz obowiązującymi w danym zakładzie opieki zdrowotnej standardami.

35. Doraźnie modyfikowanie dawek leczniczych leku przeciwbólowego i leków stosowanych w celu łagodzenia innych dokuczliwych objawów (duszność, nudności, wymioty) u chorych objętych opieką paliatywną.

36. Rozpoznawanie stanów hipoglikemii i hiperglikemii oraz udzielenie kompetentnej pomocy.

37. Doraźna modyfikacja stałej dawki leczniczej insuliny szybko- i krótkodziałającej.

38. Przygotowanie pacjenta do podawania leków w warunkach domowych drogą podskórną za pomocą ampułkostrzykawek.

39. Przygotowanie pacjenta do podawania leków biologicznych drogą podskórną.

40. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki powikłań długotrwałego leżenia.

41. Wdrażanie profilaktyki powikłań procesu chorobowego i farmakoterapii.

42. Przygotowanie chorego do domowego leczenia tlenem i prowadzenia tlenoterapii –samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

43. Prowadzenie instruktażu w zakresie: rozwiązywania problemu mikcji o podłożu neurogennym, zasad odżywiania pacjenta z problemem dysfagii, poprawy komunikacji u pacjentów z zaburzeniami mowy pochodzenia neurogennego, z zespołem zaniedbywania stronnego, z dyspraksją.

44. Prowadzenie edukacji i nadzorowanie wykonania ćwiczeń oddechowych przez pacjentów.

45. Prowadzenie edukacji grupowej wśród pacjentów ze schorzeniami internistycznymi w zakresie samoopieki.

46. Opracowanie i realizowanie programów edukacji zdrowotnej pacjentów w zakresie modyfikowalnych czynników ryzyka schorzeń internistycznych.

47. Prowadzenie poradnictwa dla opiekunów osób chorych w zakresie postępowania pielęgnacyjnego, dietetycznego i rehabilitacyjnego wobec pacjentów ze schorzeniami internistycznymi.