• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Aktualności

WAŻNE DLA PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

NIPIP-NRPiP-OIE.060.164.2018                            Warszawa, 11 lipca 2018 r.

 

Pani / Pan

Przewodnicząca / Przewodniczący

Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

Szanowni Państwo,

V jubileuszowa edycja konkursu "Położna na medal"

Zjazd naukowy W kierunku nowoczesnej i skutecznej profilaktyki zakażeń szpitalnych

Szanowni Państwo,

Studia podyplomowe Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Szanowni Państwo,​

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu - zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe

​Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

​​

​C​elem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Absolwenci studiów będą posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w interdyscyplinarnych zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia populacji.

​ ​

Studia podyplomowe Epidemiologia

Zaproszeni​e​

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Wydział Nauk o Zdrowiu - zapraszają na dwusemestralne studia podyplomowe Epidemiologia. Studia przeznaczone są dla osób zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach ochrony zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia, jednostkach edukacyjnych oraz wszystkich pozostałych instytucjach realizujących funkcje i zadania zdrowia publicznego

Serwis fachowej informacji o lekach

Apel Prezesa NRPiP kierowany do Pielęgniarek i Położnych wraz z załącznikami

Zaproszenie do udziału w turnusach rehabilitacyjnych

Turnus rehabilitacyjno – terapeutyczny dla pielęgniarek i położnych.

Założenie:

Program profilaktyczny pn. „poMOC, a nie przemoc”

 Informuję, iż realizowany wspólnie na terenie woj. podlaskiego program profilaktyczny pn. „poMOC, a nie przeMOC!”, dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych został w dniu 27 października 2017 roku objęty honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Jarosława Zielińskiego.

Komunikat dotyczący Zinbryta (daklizumab beta): zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej

Strony