• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ośrodek Informacyjno-edukacyjny

Rozporządzenie MNiSzW w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Decyzja Delegowana Komisji (UE) 2016/790 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń

Informacja o Europejskiej Legitymacji Zawodowej

Informacje o Europejskiej Legitymacji Zawodowej

Od 19 stycznia 2016 r. w wybranych zawodach można przeprowadzić uznanie kwalifikacji zawodowych lub zgłosić zamiar świadczenia usługi transgranicznej  w innym państwie UE poprzez uzyskanie tzw. europejskiej  legitymacji zawodowej.

W chwili obecnej dotyczy to następujących zawodów: fizjoterapeuta, farmaceuta, pielęgniarka odpowiedzialna za opiekę ogólną, przewodnik górski, pośrednik w obrocie nieruchomościami.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE

W dniu 28.12.2013 r. została opublikowana DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI"), (Dziennik Urzędowy UE L 354, str. 132).

Dyrektywa z dnia 20.11.2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE – EN

DIRECTIVE 2013/55/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 20 November 2013

amending Directive 2005/36/EC on the recognition of professional qualifications and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System (‘the IMI Regulation’)

(Text with EEA relevance)

Dyrektywa z dnia 20.11.2013 r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE – PL

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/55/UE

z dnia 20 listopada 2013 r.

zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005

Informacja dla absolwentek liceów medycznych w aspekcie zmienionej dyrektywy 2005/36/WE

1. Uznawanie kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w UE

2. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych PL

Strony