• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Ośrodek Informacyjno-edukacyjny

3. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji pielęgniarek i położnych EN

4. Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych...

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych
pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej

Przewodnik

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu ...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 9 lipca 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie, niezbędnego do wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej

6. Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających...

Obwieszczenie w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej
Dokument-format pdf

7. Oświadczenia i rodzaje wniosków dla pielęgniarek i położnych obywateli innego niż ...

Oświadczenia i rodzaje wniosków dla pielęgniarek i położnych obywateli innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polski

 

8. Lista punktów informacyjnych i właściwych organów w zakresie uznawania kwalifikacji ...

9. Uregulowania prawne w ochronie zdrowia.

** Link do Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych **

Strony