• Jak trafić
  • Mapa strony
  • Powiększ
  • 100%
  • Pomniejsz

 

Składki i opłaty

Komunikat skarbnika

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zwraca się z prośbą do osób opłacających składki indywidualnie przelewem bankowym o wpisywanie  w opisie przelewu numer prawa wykonywania zawodu.

Skarbnik ORPiP w Białymstoku

Wysokość składek członkowskich w roku 2018

Wysokość składek członkowskich w roku 2018

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22

VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Wysokość składek członkowskich w roku 2018.pdf

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej - 2018

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej od 1.01.2018 r.

Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póz. zm.) art. 105 ust 1 pkt 1 opłata za wpis do rejestru wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata 91 zł

na podstawie art. 105 ust 2 opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi:

50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty tj. 45,50 .

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe - 2018

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe od 1.01.2018 r.

Zgodnie z Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1039) art. 76 ust 5 wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe podlega opłacie:

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego  wynosi: 272 zł.