Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia

Data: 2018/07/19

Drukuj stronę

 

Regulamin
dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
 

§1.
1 Fundusz na refundację kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych tworzą środki finansowe pochodzące ze składek członków samorządu.
2. Wysokość funduszu określa corocznie, uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
3. Niewykorzystane środki funduszu w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§2.
1 Prawo do korzystania z dofinansowania kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mają wszyscy członkowie samorządu spełniający łącznie następujące warunki:
1) regularnie opłacają składki na rzecz samorządu, przez co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku, potwierdzone przez pracodawcę, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w przypadku praktyki indywidualnej, grupowej,
2) pielęgniarki i położne zarejestrowane, jako bezrobotne w urzędach pracy, przebywające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek rehabilitacyjny, jeśli przed uzyskaniem prawa zwolnienia z obowiązku płacenia, co najmniej przez 24 miesiące regularnie opłacały składkę członkowską na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
2. Za regularne opłacanie składek uznaje się opłaty wnoszone za każdy miesiąc osobno lub opłaty za kwartał, półrocze, rok wnoszone z góry,
3. Opłaty wnoszone za okres dłuższy niż miesiąc wpływające z „dołu” uznawane są, jako nieregularne opłacanie składek i nie uprawniają do ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego.

§3.
1 Dofinansowanie kosztów obejmuje uczestnictwo pielęgniarek i położnych w:
1) formach kształcenia podyplomowego, o których mowa w art. 66 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tj. specjalizacjach, kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych i dokształcających,
2) sympozjach, konferencjach, zjazdach, warsztatach lub innych formach kształcenia mających zastosowanie na stanowisku pracy pielęgniarki i położnej.
2. Refundacji podlegają koszty studiów licencjackich tzw. pomostowych, studiów magisterskich niestacjonarnych, na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo z wyłączeniem studiów refundowanych ze środków U.E. lub budżetu państwa.

3. Refundacji podlegają koszty studiów podyplomowych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej.

§4.
1 W przypadku ubiegania się o dofinansowanie kosztów określonych w § 3 członek samorządu może otrzymać zwrot części kosztów dydaktycznych.
2. Za koszt dydaktyczny uważa się opłatę za uczestnictwo, potwierdzoną dowodem opłaty z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Dofinansowanie kosztów przysługuje w każdym przypadku jeden raz w roku kalendarzowym na jedną wybraną przez członka samorządu formę kształcenia wymienioną w § 3 albo z bezpłatnego szkolenia organizowanego przez OIPiP w Białymstoku.
4. Refundacja, o której mowa w § 3 nie obejmuje wypłat diet, kosztów zakwaterowania, przejazdu i wyżywienia z zastrzeżeniem § 7 ust. 1.
5. Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku do zmiany wysokości refundacji w zależności od posiadanych środków.

§5.
1 Refundacja kosztów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych opłaconej w całości przez członka samorządu wynosi 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).
2. W przypadku kosztów specjalizacji pokrywanych przez budżet państwa lub inny podmiot, refundacja wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych).
3. Refundacja kosztów drugiej specjalizacji dla pielęgniarek i położnych wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych).
4. W przypadku opłat wnoszonych ratalnie 1-sza refundacja zostanie przyznana po opłaceniu połowy kosztów specjalizacji, 2-ga natomiast po zakończeniu specjalizacji.
5. Refundacja kosztów kursów kwalifikacyjnych wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych).
6. Refundacja kosztów kursów specjalistycznych wynosi 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
7. Refundacja kosztów kursów dokształcających wynosi do 50% kosztów nie więcej niż 200 zł (słownie: dwieście złotych).
8. Refundacja kosztów konferencji, warsztatów, zjazdów, sympozjów itp. wynosi do 50% kosztów, nie więcej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych).
9. Refundacja kosztów studiów podyplomowych, związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej wynosi 300 zł (słownie: trzysta złotych).
10. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku dofinansowuje koszt tylko jednego rodzaju studiów podyplomowych. W przypadku podjęcia kolejnych studiów podyplomowych całość kosztów ponosi członek samorządu.
11. W przypadku, gdy wysokość opłaty poniesiona przez członka samorządu jest niższa lub równa kwocie, o której mowa w ustępie 1, 2, 4 i 5, refundacja wynosi 50% kosztu.

§6.
1 Wysokość refundacji kosztów studiów zaocznych na wydziałach/ oddziałach pielęgniarstwa/ położnictwa w przypadku studiów: licencjackich tzw. pomostowych i magisterskich wynosi 400 zł (słownie: czterysta złotych) za rok akademicki.

§7.
1 W przypadku skierowania członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na kursy, sympozja, seminaria, konferencje czy zjazdy przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku bądź przez Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku ponosi pełne koszty uczestnictwa.
2. Pielęgniarki/położne otrzymujące refundację kosztów, o których mowa w ust 1 są zobowiązane do napisania notatki w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku i przekazania zdobytych wiadomości na szkoleniach zorganizowanych w zakładach pracy lub przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

§8.
1 Członek samorządu ubiegający się o dofinansowanie kosztów poniesionych w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych winien złożyć w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku następujące dokumenty:
1) czytelnie i kompletnie wypełniony wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu
2) poświadczone ksero dowodu wpłaty poniesionych kosztów z określeniem rodzajów kształcenia zawodowego określonego w § 3 ust. 1
3) zaświadczenie z uczelni potwierdzające rok studiów zaocznych oraz dowód opłaty za studia za dany rok akademicki w przypadku korzystania z refundacji określonej w § 3 ust. 2 i 3
4) dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej z opłacania składek członkowskich.

2. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia, o których mowa w § 3 należy składać nie później niż 3 miesiące po zakończeniu kształcenia.

3. W danym roku kalendarzowym rozpatrywane będą wnioski złożone od 1 stycznia do 30 listopada danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po 30 listopada rozpatrywane będą w następnym roku.

4. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane.

§9.
1 Wnioski o dofinansowanie rozpatruje Komisja ds. Dofinansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego.
2. Decyzję w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego dla poszczególnych członków samorządu, podejmuje w formie uchwały Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku działające w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

§10.
1 W przypadku stwierdzenia, że refundacja kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych bądź też członek samorządu nie uczestniczył w szkoleniu bez przyczyn usprawiedliwionych kwota refundacji podlega całkowitemu zwrotowi.
2. W przypadku stwierdzenia, że członek samorządu nie złożył do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zostanie pozbawiony prawa do refundacji szkoleń na okres trzech lat.
3. W sytuacji określonej w ust. 1 członek samorządu zostaje pozbawiony prawa do korzystania z refundacji przez okres następnych 3 lat.

§11.
1 Odbiór przyznanej refundacji kosztów kształcenia odbywa się: przelewem na numer konta wnioskodawcy.
2. W wyjątkowych przypadkach, odbioru przyznanej refundacji kosztów kształcenia można dokonać:
1) osobiście w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
2) przez upoważnioną osobę.

§12.
1 Kwoty refundacji nieodebrane do 31 grudnia roku, w którym zostały przyznane, przechodzą na poczet dofinansowania za następny rok.


Najczęściej czytane