Regulamin udzielania pomocy finansowej

Data: 2018/07/19

Drukuj stronę

 

REGULAMIN
udzielania pomocy finansowej
członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

§ 1.

 1. Wnioski o przyznanie zapomogi finansowej rozpatruje „Komisja ds. Pomocy Socjalnej”, zwana dalej „Komisją”
 2. „Komisja” może udzielić pomocy finansowej z:
 1. funduszu zapomóg w przypadkach losowych, zwanego dalej „Funduszem losowym”
 2. dobrowolnych składek członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zwanych dalej „Funduszem samopomocowym”.
 1. „Komisja” w uzasadnionych przypadkach działając na korzyść Członka ma prawo do zmiany rodzaju „Funduszu”, z którego wypłacona zostanie pomoc finansowa, o ile będzie to zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 

§ 2.

 1. „Fundusz losowy” określany jest w preliminarzu budżetowym zatwierdzanym corocznie Uchwałą Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.
 2. Zapomogi bezzwrotnej udziela się w formie pieniężnej w wysokości do 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
 3. Prawo do korzystania z „Funduszu losowego” mają:
 1. członkowie samorządu pielęgniarek i położnych wpisani do rejestru, regularnie opłacający składki członkowskie,
 2. pielęgniarki i położne zwolnione z opłacania składek na mocy właściwej Uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 1. Pomoc przeznacza się na zapomogi członkom samorządu w przypadku:
 1. klęsk żywiołowych – pożar, powódź, gradobicie, itp.
 2. długotrwałej ciężkiej choroby członka samorządu wymagającej wysokich kosztów leczenia
 3. śmierci współmałżonka.

 

§ 3.

 1. Fundusz samopomocowy” utworzony jest z dobrowolnych składek członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 2. Prawo do korzystania z funduszu samopomocowego mają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych wpisani do rejestru i opłacający regularnie składki członkowskie, którzy wpłacili dobrowolną składkę na fundusz samopomocowy (w kwocie nie mniejszej niż 10 zł – słownie: dziesięć złotych) w roku poprzedzającym złożenie wniosku.
 3. Pomoc z „Funduszu samopomocowego” przeznacza się na zapomogi w następujących sytuacjach:
 1. ciężka choroba dziecka lub współmałżonka wymagająca wysokich kosztów leczenia,
 2. inne nieprzewidziane, wyjątkowo trudne sytuacje materialne lub życiowe.
 1. Pomoc z „Funduszu samopomocowego” udzielana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej w kwocie do 1000 złotych.
 2. Zapomogi wypłaca się do wyczerpania środków finansowych zgromadzonych na fundusz samopomocowy w danym roku.

 

§ 4.

 1. Wniosek o zapomogę może złożyć:
 1. członek samorządu
 2. pełnomocny przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakładzie         pracy w imieniu pielęgniarki lub położnej.
 1.  Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać:
 1. wypełniony formularz „Wniosek o udzielenie pomocy finansowej”
 2. podanie ze szczegółową motywacją,
 3.  przypadku ubiegania się o pomoc z „Funduszu losowego” – aktualne dowody związane z przypadkiem losowym (orzeczenia, zaświadczenia świadectwa, akt zgonu, dokumenty potwierdzające wysokie koszty leczenia, itp. oryginały lub poświadczone kopie), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku
 4. w przypadku ubiegania się o pomoc z „Funduszu samopomocowego” – udokumentowanie trudnej sytuacji (dokumenty medyczne, informacje o dochodach, ponoszonych wydatkach), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku
 1. Członkowi przysługuje pomoc finansowa nie częściej niż jeden raz w roku z „Funduszu losowego” i nie częściej niż jeden raz w roku z „Funduszu samopomocowego”
 2. Załącznikiem do Regulaminu jest „Wniosek o udzielenie pomocy finansowej”.

 

§ 5.

 1. Podanie o zapomogi finansowe rozpatruje Komisja – 1 raz w miesiącu z „Funduszu losowego” i 1 raz w kwartale z „Funduszu samopomocowego”
 2.  Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 3.  Komisja może zażądać dodatkowych dowodów oraz przeprowadzić szczegółowe rozeznanie sytuacji.
 4. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół z wnioskami i przedkłada Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

§ 6.

 1. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy finansowej określonej
  w niniejszym regulaminie podejmuje Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
  i Położnych, na podstawie indywidualnej opinii Komisji
 2.  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych podejmuje decyzję
  w formie uchwały w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy finansowej.
 3.  Od decyzji Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przysługuje odwołanie do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4.  Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych rozpatruje odwołanie podczas najbliższego posiedzenia.
 5.  Decyzja Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych jest decyzją ostateczną.

§ 7.

 1.  Odbiór przyznanej pomocy finansowej odbywa się przelewem na konto bankowe podane we wniosku.
 2. W wyjątkowych przypadkach, odbioru przyznanej pomocy finansowej można dokonać:
 1. osobiście przez wnioskodawcę w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku,
 2. przez upoważnioną osobę.

Plik do pobrania: Wniosek o udzielenie pomocy finansowej.doc
Plik do pobrania: Wniosek o udzielenie pomocy finansowej.pdf

Najczęściej czytane