• Strona główna
 • Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia

Regulamin w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia

Data: 2018/07/19

Drukuj stronę

 

Regulamin
w sprawie zasad kwalifikacji i finansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

§ 1. 1. Ustala się zasady kwalifikacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

2. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku oraz pielęgniarki i położne będące członkami innych izb mają prawo korzystać
z następujących rodzajów kształcenia podyplomowego organizowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

 1. szkolenie specjalizacyjne,
 2. kursy kwalifikacyjne,
 3. kursy specjalistyczne,
 4. kursy dokształcające.

§ 2. 1. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku mają prawo do korzystania z form kształcenia określonego w §1 bezpłatnie w sposób następujący:

 1. szkolenie specjalizacyjne – jeden raz na 5 lat
 2. kursy kwalifikacyjne – jeden raz na 2 lata
 3. kursy specjalistyczne – jeden raz na 1 rok
 4. kursy dokształcając – jeden raz na 1 rok

2. Pielęgniarka/położna będąca członkiem innej Izby Pielęgniarek i Położnych ma prawo korzystać z kształcenia podyplomowego realizowanego przez OIPiP w Białymstoku
finansowanych ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku mają prawo skorzystać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie z jednego rodzaju kształcenia raz w roku tj. z bezpłatnego szkolenia organizowanego przez OIPiP w Białymstoku albo
z dofinansowania kształcenia podyplomowego wymienionego w §1 ust. 2, u innych organizatorów kształcenia albo z refundacji kosztów: konferencji, warsztatów, zjazdów, sympozjów itp., studiów licencjackich tzw. pomostowych, studiów magisterskich, studiów podyplomowych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej.

§ 3. 1. Z udziału w bezpłatnym kształceniu podyplomowym mogą korzystać członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku spełniający warunki zawarte w art. 67, ust. 3 i 4, art. 71, ust 2, art. 72, ust 2 i art. 73 ust 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039):

 1. regularnie opłacają składki na rzecz samorządu, przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku,
 2. nie jest uczestnikiem innej formy kształcenia, o której mowa w § 2 ust. 3,
 3. pielęgniarki położne zarejestrowane jako bezrobotne w urzędach pracy, przebywające na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłek rehabilitacyjny, jeśli przed uzyskaniem prawa zwolnienia z obowiązku płacenia co najmniej przez 24 miesiące regularnie opłacały składkę członkowską na rzecz właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 4. Za regularne opłacanie składek uznaje się opłaty wnoszone za każdy miesiąc osobno lub opłaty za kwartał, półrocze, rok wnoszone z góry.
 5. Opłaty wnoszone za okres dłuższy niż miesiąc wpływające z „dołu” uznawane są jako nieregularne opłacanie składek i nie uprawniają do ubiegania się o udział
  w bezpłatnym kształceniu podyplomowym z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Warunki określone w § 2 ust. 1 pkt 3 i § 3 ust. 1 nie dotyczą szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. W przypadku szkoleń specjalizacyjnych dofinansowanych ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia pielęgniarka/położna jest obowiązana spełniać wymogi zawarte w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039).

4. Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna składają organizatorowi oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowanych ze środków publicznych. Przepisy te stosuje się także do pielęgniarki i położnej, które przerwały i nie ukończyły specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych albo trzykrotnie nie zdały egzaminu państwowego”.

§ 4. 1. Członek samorządu ubiegający się o udział w kształceniu podyplomowym organizowanym przez OIPiP w Białymstoku składa kompletnie wypełniony wniosek (załącznik do regulaminu).

2. Do wniosku dołącza się: dokument potwierdzający opłacanie składek lub dokumenty potwierdzające status osoby zwolnionej z opłacania składek członkowskich: zaświadczenie potwierdzające fakt udzielenia urlopu wychowawczego, bądź pobierania zasiłku rehabilitacyjnego, bądź zaświadczenie z rejonowego urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej.

3. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do kształcenia wymienionego w § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3 jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia komisja kwalifikacyjna przeprowadza egzamin wstępny w formie pisemnej.

5. W przypadku gdy liczba pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie
do kształcenia podyplomowego określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 jest większa niż liczba miejsc określona przez organizatora kształcenia o dopuszczeniu do kursu decyduje kolejność zgłoszeń.

6. W przypadku gdy specjalizacja jest dofinansowana ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia art. 70 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1039), przeprowadzenie egzaminu występnego w formie pisemnej jest obowiązkowe, niezależnie od liczby pielęgniarek, położnych ubiegających się o dopuszczenie do specjalizacji.

7. Wnioski o udział w kształceniu rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna, oddzielna dla każdego rodzaju szkolenia.

§ 5. 1. Wysokość funduszu określa corocznie uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku.

2. Niewykorzystane środki funduszu w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia, że członek samorządu nie uczestniczył w szkoleniu z przyczyn nieusprawiedliwionych kwota szkolenia podlega całkowitemu zwrotowi.

2. W sytuacji określonej w ust. 1 członek samorządu zostaje pozbawiony prawa do korzystania z refundacji przez okres następnych 3 lat.

Najczęściej czytane