Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Projekt Liczymy się – ogólnopolskie badanie kobiet w chirurgii
Opublikowano: 2022/10/07


Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

nr POWR.07.01.00-00-0004/22

w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 r.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 35 000 kobiet i mężczyzn w zawodach pielęgniarki i położnej.

Projekt realizowany w partnerstwie
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

Rekrutacja projektu

Komplet dokumentów zgłoszeniowych Uczestnika stanowi:

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy