Nabór na bezpłatną specjalizację pediatryczną

Data: 2022/11/07

Drukuj stronę

 

OIPiP w Białymstoku ogłasza nabór na bezpłatne (ze środków OIPiP w Białymstoku)
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie:

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO dla pielęgniarek

 1. Zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz.1707), do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która:
 2. posiada prawo wykonywania zawodu;
 3. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 4. została dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 5. Wymagane dokumenty:
 6. Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej  – prosimy złożyć przez SMK
  w terminie do 10.11.2022 r.
 7. Kopia Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem
 8. Zaświadczenie stwierdzające 2 letni  staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach  
 9. Zaświadczenie o regularnym opłacaniu składek na rzecz OIPiP w Białymstoku
 10. Planowany termin rozpoczęcia zajęć teoretycznych na  specjalizacji – 02.12.2022 r. godz. 15.00
 11. Zajęcia teoretyczne będą odbywały się online, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość . Osoby zakwalifikowane do udziału w specjalizacji otrzymają na adres e-mail link do spotkania.
 12. Kierownik specjalizacji:

mgr Mirosława Wasilewska tel. 504 531 781

 • Warunki zaliczenia specjalizacji i dopuszczenia do egzaminu państwowego
 • Zaliczanie poszczególnych modułów przewidzianych w programie kształcenia.
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez OIPiP w Białymstoku po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych.
 • Każdy uczestnik specjalizacji najpóźniej przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego, jest zobowiązany udokumentować kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 • dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.
 • Spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Najczęściej czytane