Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego.
Opublikowano: 2023/12/15


OIPiP w Białymstoku informuje o rozpoczęciu szkolenia w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Ilość miejsc: 25

Termin realizacji specjalizacji 29.12.2023 r. – 10.04.2025 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2702) do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka, która:

 1. posiada prawo wykonywania zawodu;
 2. pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 3. nie jest aktualnie uczestnikiem innej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych;
 4. nie odbyła innej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji;
 5. została dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

Wymagane dokumenty:

 • Poprawnie wypełniony wniosek w wersji elektronicznej  – prosimy złożyć przez SMK w terminie do 27.12.2023 r. do godz.15.00
 • Kopia Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej (potwierdzona za zgodność
  z oryginałem
 • Zaświadczenie stwierdzające 2 letni  staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach

Postępowanie kwalifikacyjne

 • W związku z tym, iż szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowane ze środków publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1761), zostanie przeprowadzony egzamin wstępny w formie pisemnej. Egzamin wstępny będzie przeprowadzony w dniu 28.12.2023 r. o godzinie 15.30 w Bibliotece OIPiP w Białymstoku.
 • Wykaz literatury do egzaminu wstępnego jest dostępny w zakładce „Literatura do
  egzaminów”.

ROGRAM SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI:

Kierownik specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa

mgr Elżbieta Sienkiewicz, tel. 667-520-800

Organizator kształcenia, na wniosek pielęgniarki lub położnej, może zaliczyć moduły, wybrane jednostki modułowe i szkolenie praktyczne i zwolnić z obowiązku ich odbywania, jeżeli pielęgniarka lub położna ukończyła:

 1. szkolenie za granicą, w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji, trwające co najmniej 3 miesiące;
 2. specjalizację i posiada tytuł specjalisty w innej dziedzinie pielęgniarstwa objętej programem specjalizacji lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia;
 3. kurs kwalifikacyjny w dziedzinie objętej programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;
 4. kurs specjalistyczny w zakresie objętym programem specjalizacji – w wymiarze nie większym niż określony w programie kształcenia dla tego rodzaju kursu;
 5. studia podyplomowe w zakresie zgodnym z dziedziną specjalizacji.

W celu uzyskania zaliczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, pielęgniarka lub położna składają do organizatora kształcenia wniosek, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

WNIOSEK o zaliczenie modułów, wybranych jednostek modułowych, szkolenia praktycznego specjalizacji/kursu kwalifikacyjnego należy dołączyć podczas składania dokumentów na specjalizację.

WARUNKI ZALICZENIA SPECJALIZACJI I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO

 1. Zaliczanie poszczególnych modułów przewidzianych w programie kształcenia.
 2. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego przez OIPiP w Białymstoku po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych.
 3. Każdy uczestnik specjalizacji najpóźniej przed zaliczeniem szkolenia specjalizacyjnego (egzamin wewnętrzny), jest zobowiązany posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:
  1. dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r. lub
  2. zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
  3. zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa, począwszy od naboru 2012/2013.

Serdecznie zapraszamy.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy