Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Opinia Żywienie parenteralne w warunkach domowych
Opublikowano: 2018/07/19


OPINIA KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO  W DZIEDZINIE
PIELĘGNIARSTWA PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU NADZOROWANIA I PODŁĄCZANIA  ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W ŚRODOWISKU DOMOWYM PRZEZ PIELĘGNIARKĘ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
 

NA WNIOSEK PODMIOTU LECZNICZEGO:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „PIGUŁKA” CIULKO, SZPAKOWSKA SPOLKA JAWNA, UL. DUBOISA 11/27, BIAŁYTSOK 15-349

INFORMACJE DODATKOWE

Brak zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego

 

OPINIA

Pielęgniarki  nie posiadające uprawnień do żywienia parenteralnego, realizujące świadczenia zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
w warunkach domowych przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, nie są uprawnione do podłączania i monitorowania  żywienia pozajelitowego w warunkach domowych.

Uzasadnienie:

 1.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2013 r.),  z późn. zm., określa wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
  i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej  zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”, które są realizowane w warunkach domowych zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

§ 9. 1. Świadczenia gwarantowane, w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,  obejmują:

1)   świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

2)   przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji,
w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;

3)   świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

4)   edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny;

5)   pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym

funkcjonowaniem w środowisku domowym;

6)   pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego
do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu.

II. Zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 69/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej (z późn.zm):

§ 13. pkt. 6   w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej pielęgniarka wykonuje zgodnie z posiadanymi kompetencjami, czynności wynikające ze zleceń lekarskich oraz
z ustalonego planu pielęgnacji.

Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktując świadczenia z zakresu opieki długoterminowej domowej nie finansuje zakresu zadań odnoszących się świadczeń  żywienia pozajelitowego w warunkach domowych. Ponadto pielęgniarki opieki długoterminowej nie spełniają wymogów formalnych szkolenia specjalistycznego z zakresu żywienia enteralnego
i parenteralnego, co natomiast jest wymogiem u pielęgniarek pracujących w zespołach żywienia domowego jako świadczenia odrębnie kontraktowanego przez NFZ.

 

 1.  Świadczenia w zakresie  żywienie pozajelitowe dorosłych w warunkach domowych,

żywienie pozajelitowe dzieci w warunkach domowych, jest zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowa w ramach ŚWIADCZEŃ ODRĘBNIE KONTRAKTOWANYCH.

Zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2013 r.),  zał. 5 ,Świadczeniodawca,  który zawarł umowę

z Narodowym Funduszem Zdrowia , zapewnia: :

1) przygotowanie pacjenta lub opiekunów do leczenia w warunkach domowych;

2) ciągły  kontakt telefonicznego z pacjentem lub opiekunami;

3) program badań kontrolnych zgodnie z terminarzem wizyt oraz według potrzeb w:

a) poradni prowadzącej leczenie pacjentów żywionych pozajelitowe w warunkach domowych lub

b) domu pacjenta – co najmniej raz na kwartał;

4) dostarczanie preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu pacjenta;

5) zapewnienie hospitalizacji w ośrodku prowadzącym leczenie żywieniowe w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego, pozostających w związku z leczeniem żywieniowym.

Wymagania dotyczące personelu pielęgniarskiego: – posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

 1. Zgodnie ze STANDARDAMI ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO
  I DOJELITOWEGO opiekun – „najczęściej członek rodziny”,” przypadku osób samotnych inna osoba lub instytucja” jest przeszkolony przed rozpoczęciem leczenia w zakresie metod żywienia pozajelitowego w domu oraz powinien wykazać się znajomością
  i praktyczną umiejętnością opanowania tych zasad.

 

 1. W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r.
  w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
  i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2007.210.1540)  brak żywienia pozajelitowego jako świadczenia ,
  do którego pielęgniarka jest uprawniona wykonywać samodzielnie bez zlecenia lekarskiego.

 

 

 

Białystok, dn. 04-12-2015

Renata Zajkowska

Konsultant wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych

województwo podlaskie

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy