Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Składki i Opłaty

Składki

Wysokość składek członkowskich w roku 2024

Zgodnie z Uchwałą nr 18 oraz 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacenia składek (nie dotyczy pielęgniarki lub położnej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego, a także urnowy zlecenie) w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z okręgowego rejestru pielęgniarek lub okręgowego rejestru położnych – wysokość składki wynosi 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 stycznia 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2023 r. wyniosło 7767,61 zł.

Wobec powyższego wysokość składki dla osób wymienionych powyżej wynosi 58,26 zł

Oryginalne pismo ustalające wysokość opłat w 2024:

Pismo ustalające nowe wysokości opłat obowiązujące w roku 2024

Składki – archiwum

Opłaty

Opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 2024

Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego  wynosi: 447 zł.

Opłaty za wpis do rejestru praktyk w ramach działalności leczniczej – 2024

Zgodnie z art. 105 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) opłata za wpis do rejestru wynosi:

2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej opłata wynosi 149 zł. 

Natomiast zgodnie z art. 105 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 2018.2190 t.j.) opłata za zmianę wpisu do rejestru wynosi:

50% wysokości wyżej wymienionej  kwoty tj. 74,50 zł.  

Opłaty – archiwum

Ważne Komunikat skarbnika

Informacja dotycząca opłacania składek członkowskich

W związku z cyfryzacją systemów informatycznych OIPiP w Białymstoku od dnia 01.06.2019 r. opłacając składkę członkowską wymagane jest w opisie przelewu podanie numeru prawa wykonywania zawodu. Dorota Rodziewicz Skarbnik ORPiP w Białymstoku

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE PIT 8C

OIPiP W Białymstoku wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków. Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie Izby uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jak i otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pochodzących ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym OIPiP nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C Członkom otrzymującym tego typu świadczenie. Poniżej zamieszczamy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0115-KDIT2-2.4011.126.2018.2.RS z dnia 21 maja 2018 r.

Tekst jednolity uchwał nr 18 i 22 VII krajowego zjazdu pielęgniarek i położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy