Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Literatura do egzaminu wstępnego na kurs specjalistyczny „Szczepienia ochronne noworodków” Nr 04/08 dla położnych
Opublikowano: 2018/07/20


  1. Bręborowicz G.H.(red): Położnictwo i Ginekologia. PZWL, Warszawa 2005
  2. Łepecka- Klusek C.: Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
  3. Program szczepień ochronnych na 2013 rok – Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora sanitarnego dnia 29 października 2012r.(poz. 78)
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U.2010 nr 187 poz.1259)
  5. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007
  6. Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)
  7. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)

Najczęściej czytane

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy