Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Struktura organizacyjna

Struktura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Organami Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych są:

 1. Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
 2. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 3. Naczelna Komisja Rewizyjna,
 4. Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych,
 5. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038) jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Struktura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Organami okręgowej izby pielęgniarek i położnych są:

 • okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,
 • okręgowa rada pielęgniarek i położnych,
 • okręgowa komisja rewizyjna,
 • okręgowy sąd pielęgniarek i położnych,
 • okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
 • Kadencja organów izby trwa 4 lata.
 • Tę samą funkcję w organach izby można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.

Okręgowy zjazd – najwyższy organ okręgowej izby pielęgniarskiej:

Najważniejsze informacje dotyczące okręgowego zjazdu:

 • jest najwyższym organem okręgowej izby,
 • uczestniczą w nim delegaci wybrani w rejonach wyborczych,
 • odbywa się raz w roku i jest zwoływany przez okręgową radę.
 • ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala roczny budżet,
 • rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu i okręgowego rzecznika;
 • ustala liczbę członków oraz szczegółową organizację, zasady i tryb działania organów izby,
 • wybiera przewodniczącego i pozostałych członków okręgowej rady, okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowego sądu oraz okręgowego rzecznika i jego zastępców,
 • wybiera delegatów na Krajowy Zjazd,
 • odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji,
 • udziela absolutorium ustępującej okręgowej radzie,
 • podejmuje uchwały w sprawach istotnych dla zawodów pielęgniarki i położnej oraz w innych sprawach objętych zakresem działania okręgowej izby.

W okręgowym zjeździe uczestniczą delegaci wybrani w rejonach obejmujących swym zasięgiem część obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony oraz liczbę delegatów biorących udział w okręgowym zjeździe ustala okręgowa rada.

Na VI kadencję  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z 48 rejonów wyborczych zostało wybranych 122 delegatów.


Podstawa prawna: Art. 30 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038)

Zadania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

 • wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
 • stwierdza oraz przyznaje prawo wykonywania zawodu;
 • prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr położnych;
 • powołuje komisje i zespoły problemowe i kieruje ich pracą;
 • prowadzi bieżące sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
 • składa roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności oraz z wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem;
 • współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna: Art. 31 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniareki położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038)

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych wybiera ze swojego grona prezydium.

Prezydium stanowią: przewodniczący rady wybrany przez okręgowy zjazd oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie. Prezydium działa w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą. Prezydium okręgowej rady nie może składać w imieniu okręgowej rady rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności oraz wykonania budżetu przed okręgowym zjazdem.

Prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium służy również przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu oraz okręgowemu rzecznikowi.


Podstawa prawna: Art. 32 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038)

Okręgowa komisja rewizyjna

 • kontroluje działalność, w szczególności finansową i gospodarczą, okręgowej rady,
 • składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi i Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie.

Podstawa prawna: Art. 33 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038)

Okręgowy sąd

 1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych wniesione przez okręgowego rzecznika oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
 2. składa okręgowej radzie okresowe informacje o stanie prowadzonych spraw,
 3. składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania.

Podstawa prawna: Art. 34 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038)

Okręgowy rzecznik

 • prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
 • sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami pielęgniarek i położnych;
 • składa okręgowemu zjazdowi roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 • organizuje dla członków samorządu szkolenia z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Podstawa prawna: Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1038)

Prawo wykonywania zawodu

 • Na podstawie art. 7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.
 • Zawód pielęgniarki i zawód położnej są zawodami samodzielnymi i odrębnymi.
 • Zawodu pielęgniarki nie może wykonywać osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu położnej, a zawodu położnej osoba posiadająca wyłącznie prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa z mocy prawa.

Obowiązki i uprawnienia członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Członkowie samorządu obowiązani są:

 • postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu  określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 • sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
 • przestrzegać uchwał organów izby,
 • regularnie opłacać składkę członkowską
 • aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i  rejestrze położnych.

Członkowie samorządu mają prawo:

 • wybierać i być wybierani do organów izby,
 • korzystać z pomocy izby w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
 • korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izby,
 • korzystać z innych świadczeń izby i działalności samopomocowej.

Składki członkowskie

Na podstawie art. 11 ust 1 pkt 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składki członkowskie. Wysokość składek określona została w Uchwale Nr 19 VI Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 2011 roku.

Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku  mogą dokonywać wpłaty składki:

 • na rachunek bankowy Izby – wpłaty indywidualne lub za pośrednictwem pracodawcy
 • w kasie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Członkowie Okręgowej Izby w  Białymstoku regularnie opłacający składkę członkowską, mogą korzystać z pomocy w zakresie kształcenia podyplomowego i pomocy socjalnej.


Rachunek bankowy izby:

Numer kontaPKO Bank Polski S.A. I O/Białystok

21 1020 1332 0000 1702 0026 1180

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy