Witryna internetowa Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Przerwa w wykonywaniu zawodu

Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,  a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym  okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie. Przeszkolenie może odbyć się również na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który zatrudnia albo ma zamiar zatrudnić pielęgniarkę lub położną, z zachowaniem warunków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz  regulaminu   i programu przeszkolenia. Program, miejsce oraz czas trwania przeszkolenia określa okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub jej prezydium.

Okres niewykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej w przypadku pielęgniarki, położnej, które nie wykonywały zawodu od momentu ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych oblicza się od daty otrzymania dyplomu ukończenia tej szkoły

Cel przeszkolenia

Uaktualnienie wiedzy i umiejętności praktycznych przez pielęgniarki i położne powracające do wykonywania zawodu.

Czas trwania przeszkolenia

 1. Przeszkolenie nie może trwać krócej niż trzy miesiące i dłużej niż sześć miesięcy.
 2. Godzinowy wymiar czasu trwania przeszkolenia wynosi nie mniej niż 7 godzin dziennie, tj. średnio 140 godzin miesięcznie.
 3. Czas przeszkolenia przedłuża się proporcjonalnie do długości nieobecności usprawiedliwionej.
 4. Okres przeszkolenia  wlicza się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

Program przeszkolenia  obejmuje:

 1. w przypadku pielęgniarki – przeszkolenie praktyczne w oddziałach: chorób wewnętrznych, chirurgicznym, pediatrycznym.
 2. w przypadku położnej – przeszkolenie praktyczne w oddziałach: patologii ciąży, bloku porodowym, położniczo-noworodkowym działającym w systemie rooming in oraz ginekologicznym.

Sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia

 1. Pielęgniarka/położna przed przystąpieniem do przeszkolenia powinna posiadać:
  • aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • aktualne orzeczenie o stanie zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
  • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub jego kserokopię,
  • ubezpieczenie OC, NNW i od zakażeń po ekspozycji,
  • zalecane jest udokumentowane szczepienie przeciwko WZW typu B.
 2. W celu rozpoczęcia  przeszkolenia  pielęgniarka/położna składa do okręgowej rady pielęgniarek i położnych wniosek o skierowanie na przeszkolenie.
 3. Po podjęciu uchwały przez okręgową radę pielęgniarek i położnych i otrzymaniu skierowania pielęgniarka/położna   przystępuje do realizacji przeszkolenie w szpitalu.
 4. Przeszkolenie kończy się egzaminem teoretycznym przeprowadzonym w formie ustnej lub pisemnej.
 5. Po zdaniu egzaminu okręgowa izba  wydaje  pielęgniarce lub położnej zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia.   

Opracowano na podstawie: Uchwały Nr 575/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia ramowego programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat zmienionej uchwałą Nr 303/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 14 grudnia 2017 r.        

Wniosek o przeszkolenie i Ramowy program przeszkolenia

Uchwały dotyczące przerwy w wykonywaniu zawodu

Najczęściej czytane

Dokumenty do pobrania

Biuletyn / Informator

Oferty Pracy

Konsultanci

Konsultanci i Opinie

Uchwały i stanowiska

Uchwały i stanowiska

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i wnioski

Ikona prawo

Prawo

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny

Galeria

Galeria

Zbiory biblioteczne

IBUK-Biblioteka

Ikona RODO

RODO

Logotyp poMOC a nie przeMOC Grafika ilustracyjna oferty pracy